KATSU (FRIED) CHOICES: PORK, CHICKEN, FISH, TOFU

KATSU (FRIED) CHOICES: PORK, CHICKEN, FISH, TOFU